روی نقشه مارو پیدا کنید

لوکیشن کدافزار

لوکیشن کدافزار

در تماس باشید

ارتباط با ما

  CADafzar
  مشخصات ثبتی شرکت کدافزار

  کد اقتصادی : 411511857943

    شماره ثبت : 491210

  شناسه ملی : 14005811960

  شماره حساب کدافزار در بانک ملت
  شماره حساب در بانک ملت

  بنام شرکت کیان کدافزار

  بانک ملت - ایران کاوه - 67736

  شماره کارت: 6104337832967168     

  شماره حساب : 5673588111 

  شبا: IR950120020000005673588111

  شماره حساب کدافزار در بانک پاسارگاد
  شماره حساب در بانک پاسارگاد

  بنام شرکت کیان کدافزار

  بانک پاسارگاد - راه آهن - 241

  شماره کارت: 5022297000011424

  شماره حساب: 241-8100-12722540-1    

  شبا: IR940570024181012722540101