مدیریت چرخه عمر پروژه یاProduct Lifecycle Management یا PLM، یک سیستم جهت مدیریت کلان سازمان است، که در آن تمام چرخه‌ حیات محصول و پروژه از زمان شکلگیری ایده در ذهن، طراحی، مهندسی، ساخت و تولید، بازاریابی و ارائه خدمات، پشتیبانی اطلاعاتی محصول و درنهایت تحویل آن به‌طور کامل مدیریت‌شده و با ادغام و ایجاد یکپارچگی بین افراد، اطلاعات، ابزارها و فرآیندهای سازمان باعث ایجاد یک زیرساخت مطلوب از مدیریت اطلاعات و مهندسی محصول به‌طور هم‌زمان می¬گردد.